MISIJA I CILjEVI

MISIJA:

Udruženje ŽUTA MRLjA je prvenstveno zdravstvena,neprofitna organizacija koja ima status udruženja građana.
Ovo udruženje ima misiju da unapredi zdravstvenu kulturu, promoviše usvajanje zdravih stilova života, podiže nivo svesti stanovništva o obolenjima oka, a naročito žute mrlje,i savremenim trendovima u preventivnoj medicini i oftalmologiji u
okviru naučne medicinske misli.
Udruženje deluje na celoj teritoriji Republike Srbije preko svojih podružnica i brojnih volontera. Ciljna grupa, pored lica sa oboljenjima žute mrlje, je opšta populacija stanovništva zbog činjenice da svako ima pravo i potrebu da se zdravstveno edukuje i informiše o prevenciji,o ranom otkrivanju oboljenja žute mrlje i sprečavanju oboljevanja od ove bolesti.
U ostvarivanju ciljeva udruženja pomažu lekari oftalmolozi,afirmisani stručnjaci iz različitih oblasti medicine,poznati profesori medicine,ugledni lekari iz Domova Zdravlja i preventivnih zdravstvenih ustanova širom Republike Srbije.

OPŠTI CILj:​

Unapređivanje zdravstvene kulture,usvajanje zdravih navika,zdravstveno-preventivno edukovanje stanovništva o oboljenju žute mrlje,podizanje nivoa svesti građana o značaju preventivnih pregleda i važnosti očuvanja zdravlja.

SPECIFIČNI CILjEVI:

  • Informisanje i edukacija građana Republike Srbije o oboljenju senilne degeneracije žute mrlje,njenoj prevenciji,dijagnostici i terapiji;
  • Podsticanje i unapređenje znanja zdravstvenih radnika u oblasti prevencije i kontrole žute mrlje;
  • Kreiranje,štampanje i distribucija zdravstveno-edukativnih edicija i postera o prevenciji oboljenja žute mrlje;
  • Plasiranje što većeg broja tačnih informacija o preventivnim merama zaštite
    zdravlja žute mrlje putem sredstava informisanja i sajta udruženja;
  • Unapređenje saradnje sa podružnicama udruženja,farmaceutskim kućama i drugim organizacijama sa sličnim ciljevima i zadacima;
  • Unapređenje stava onih koji donose odluke prema problemu degeneracije žute mrlje oka.
  • Promocija zdravlja i zdravih životnih navika.

Svi navedeni ciljevi i obaveze su u skladu sa Statutom udruženja „ŽUTA MRLjA“, usklaćenog sa zakonom o udruženjima Republike Srbije.